ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ ഓണാഘോഷം

ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ  മലയാളം വിഭാഗത്തിൻറെയും സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷം !!!!

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച്  താഴെപ്പറയുന്ന മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നു.