ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് , തൃശൂർ, സുവർണ്ണ ജൂബിലി സമാപന ചടങ്ങ് 21/02/2023 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്

ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് , തൃശൂർ, സുവർണ്ണ ജൂബിലി സമാപന ചടങ്ങ് 21/02/2023 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്