ദേശീയ വായനാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 22/6/2022 ന് ചരിത്രവിഭാഗം പുസ്തക പരിചയം സംഘടിപ്പിച്ചു

ദേശീയ വായനാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 22/6/2022 ന് ചരിത്രവിഭാഗം പുസ്തക പരിചയം സംഘടിപ്പിച്ചു