അസ്റ്റോസിയേഷന്റെ 2023 വാർഷിക പൊതുയോഗം നവംബർ 11 ശനിയാഴ്ച

ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ അലുമ്നി അസ്റ്റോസിയേഷന്റെ 2023 വാർഷിക പൊതുയോഗം നവംബർ 11 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കോളേജിൽ വച്ച് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ.ഡി. അപ്പച്ചന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്നു

Pain and Palliative Care Unit Volunteers attended World Hospice and Palliative Day observation organized by Pain and Palliative Care Unit, SIP and PPCS at St. Mary’s College on 14/10/2023

In connection with World Hospice and Palliative Care Day on 14-10-2023, Twenty students from Our Pain and Palliative Care Unit namely Muhsina Janna K. V, Archana V. S, Aaradhya V. S, Soorya K. Suresh, Biviya Varghese (Third Semester B. Com), Godwin M. L, Manuel John (Third Semester B. A. Economics), Akshaya Krishna, Architha N. R,[…]

Film Club celebrates National Cinema Day at Chetana College of Media and Performing Arts,Thrissur on 13/10/2023

The students of Film Club  visited Chetana College of Media and Performing Arts, Chiyyaram, Thrissur as part of National Cinema Day on 13/10/2023. They were given an opportunity to dub in an upcoming feature film that was being filmed in the campus. The students also visited the  studio and studied the recording sessions. It was[…]