സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് , ഫിസിയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മലയാളം വിഭാഗങ്ങളിൽ അതിഥി അധ്യാപക ഒഴിവ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 18/5/2024

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് , ഫിസിയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മലയാളം വിഭാഗങ്ങളിൽ അതിഥി അധ്യാപക ഒഴിവ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 18/5/2024