ലോക ഓസോൺ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 16/09/22 നു എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും, പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബും കേരള അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സംയുക്തമായി കോളേജ് കാമ്പസിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു

ലോക ഓസോൺ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 16/09/22 നു എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും, പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബും കേരള അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സംയുക്തമായി കോളേജ് കാമ്പസിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു