കോളേജ് NSS യൂണിറ്സ് (98 & 129) നാട്ടറിവുകളും നവസമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിൽ 22/08/2022 നു സെമിനാര് സങ്കടിപ്പിക്കുന്നു

കോളേജ് NSS യൂണിറ്സ് (98 & 129) നാട്ടറിവുകളും നവസമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിൽ 22/08/2022 നു സെമിനാര് സങ്കടിപ്പിക്കുന്നു

സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 17/08/22 നു പൂർവ്വ അദ്ധ്യാപക അനധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്നു – ഉദ്‌ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എം കെ ജയരാജ്

സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 17/08/22 നു പൂർവ്വ അദ്ധ്യാപക അനധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്നു – ഉദ്‌ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എം കെ ജയരാജ്