“ഗീതഗോവിന്ദം – സാഹിത്യം, ചരിത്രം, ആവിഷ്കാരം” എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്കൃത വിഭാഗം 09/12/22 നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

“ഗീതഗോവിന്ദം – സാഹിത്യം, ചരിത്രം, ആവിഷ്കാരം” എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്കൃത വിഭാഗം 09/12/22 നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു