നാല് വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള ഓറിയന്റ്റെഷൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിനാൽ 28/ 6 / 2024 വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നാല് വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള ഓറിയന്റ്റെഷൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിനാൽ 28/ 6 / 2024 വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.